Có 1 kết quả:

yīn zhì

1/1

yīn zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) malicious
(2) treacherous