Có 1 kết quả:

zhèn yíng

1/1

zhèn yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) group of people
(2) camp
(3) faction
(4) sides in a dispute