Có 1 kết quả:

jiē chéng

1/1

jiē chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the factorial of a number, e.g. 5! = 5.4.3.2.1 = 120