Có 1 kết quả:

jiē tī jiào shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

lecture theater