Có 1 kết quả:

jiē jí

1/1

jiē jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (social) class
(2) CL:個|个[ge4]