Có 1 kết quả:

jiē jí dòu zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the class struggle