Có 1 kết quả:

zǔ jī

1/1

zǔ jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to check
(2) to stop