Có 1 kết quả:

zǔ lì

1/1

zǔ lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) resistance
(2) drag