Có 1 kết quả:

zǔ sè

1/1

zǔ sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to block
(2) to clog