Có 1 kết quả:

zǔ ní

1/1

zǔ ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

damping