Có 1 kết quả:

zǔ rǎo

1/1

zǔ rǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to obstruct
(2) to impede