Có 1 kết quả:

zǔ kàng pǐ pèi

1/1

zǔ kàng pǐ pèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

impedance matching