Có 1 kết quả:

zǔ kàng biàn huàn qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

impedance converter