Có 1 kết quả:

zǔ lán ㄗㄨˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop
(2) to obstruct