Có 1 kết quả:

zǔ náo ㄗㄨˇ ㄋㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to thwart
(2) to obstruct (sth)