Có 1 kết quả:

zǔ dǎng ㄗㄨˇ ㄉㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop
(2) to resist
(3) to obstruct