Có 1 kết quả:

zǔ yuán

1/1

zǔ yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to block reinforcements