Có 1 kết quả:

zǔ lán

1/1

zǔ lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop
(2) to obstruct