Có 1 kết quả:

zǔ duàn

1/1

zǔ duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to block
(2) to obstruct
(3) to intercept
(4) to interdict