Có 1 kết quả:

zǔ ráo

1/1

zǔ ráo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thwart
(2) obstruct