Có 1 kết quả:

zǔ zhì

1/1

zǔ zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to clog up
(2) silted up

Một số bài thơ có sử dụng