Có 1 kết quả:

zǔ rán ㄗㄨˇ ㄖㄢˊ

1/1

zǔ rán ㄗㄨˇ ㄖㄢˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fire resistant