Có 1 kết quả:

zǔ liú

1/1

zǔ liú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to intercept
(2) interception