Có 1 kết quả:

zǔ ài

1/1

zǔ ài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to obstruct
(2) to hinder
(3) to block
(4) obstruction
(5) hindrance