Có 1 kết quả:

zǔ jué

1/1

zǔ jué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to block
(2) to obstruct
(3) to clog

Một số bài thơ có sử dụng