Có 1 kết quả:

zǔ è

1/1

zǔ è

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to impede
(2) to hold sb back