Có 1 kết quả:

zǔ gé

1/1

zǔ gé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to separate
(2) to cut off