Có 1 kết quả:

zǔ nàn

1/1

zǔ nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to thwart
(2) to impede