Có 1 kết quả:

zǔ yǔ

1/1

zǔ yǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

immobilized by rain

Một số bài thơ có sử dụng