Có 6 kết quả:

Āāǎàēě

1/6

Ā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for Afghanistan 阿富汗[A1 fu4 han4]

Từ ghép 501

Ā bā 阿巴Ā bā gā qí 阿巴嘎旗Ā bā lā qì yà 阿巴拉契亚Ā bā lā qì yà 阿巴拉契亞Ā bā sī 阿巴斯Ā bá sī Wáng cháo 阿拔斯王朝Ā bà 阿坝Ā bà 阿壩Ā bà 阿爸Ā bà fù 阿爸父Ā bà xiàn 阿坝县Ā bà xiàn 阿壩縣Ā bà Zàng zú Qiāng zú zì zhì zhōu 阿坝藏族羌族自治州Ā bà Zàng zú Qiāng zú zì zhì zhōu 阿壩藏族羌族自治州Ā bà zhōu 阿坝州Ā bà zhōu 阿壩州Ā bèi ěr 阿貝爾Ā bèi ěr 阿贝尔Ā bí 阿鼻Ā bí dì yù 阿鼻地狱Ā bí dì yù 阿鼻地獄Ā bǐ 阿比Ā bǐ ràng 阿比讓Ā bǐ ràng 阿比让Ā bǐ xī ní yà 阿比西尼亚Ā bǐ xī ní yà 阿比西尼亞Ā bǐ xī ní yà Guān huà 阿比西尼亚官话Ā bǐ xī ní yà Guān huà 阿比西尼亞官話Ā bǐ xī ní yà rén 阿比西尼亚人Ā bǐ xī ní yà rén 阿比西尼亞人Ā biǎn 阿扁Ā bō luó 阿波罗Ā bō luó 阿波羅Ā bō luó jì huà 阿波罗计划Ā bō luó jì huà 阿波羅計劃Ā bó dīng 阿伯丁Ā bǔ dù lā 阿卜杜拉Ā bù Dá bǐ 阿布达比Ā bù Dá bǐ 阿布達比Ā bù hā zī 阿布哈兹Ā bù hā zī 阿布哈茲Ā bù jiǎ 阿布賈Ā bù jiǎ 阿布贾Ā bù lái tí · Ā bù dū rè xī tí 阿不來提阿不都熱西提Ā bù lái tí · Ā bù dū rè xī tí 阿不来提阿不都热西提Ā bù Shā yē fū 阿布沙耶夫Ā bù Zā bǐ 阿布扎比Ā bù zhā bǐ shì 阿布扎比市Ā chāng 阿昌Ā chéng 阿城Ā chéng qū 阿城区Ā chéng qū 阿城區Ā chū fó 阿初佛Ā chù fó 阿閦佛Ā cí hǎi mò zhèng 阿茨海默症Ā dá bǐ ěr 阿达比尔Ā dá bǐ ěr 阿達比爾Ā dān 阿丹Ā dào sī · Hè xū lì 阿道司赫胥黎Ā dé lái dé 阿得莱德Ā dé lái dé 阿得萊德Ā dé lái dé 阿德莱德Ā dé lái dé 阿德萊德Ā dé léi dé 阿德雷德Ā dí dá sī 阿迪达斯Ā dí dá sī 阿迪達斯Ā dí sēn shì bìng 阿狄森氏病Ā dí sī Ā bèi bā 阿迪斯阿貝巴Ā dí sī Ā bèi bā 阿迪斯阿贝巴Ā dǒu 阿斗Ā duō ní sī 阿多尼斯Ā duō nuò 阿多諾Ā duō nuò 阿多诺Ā ěr bā ní yà 阿尔巴尼亚Ā ěr bā ní yà 阿爾巴尼亞Ā ěr bā ní yà rén 阿尔巴尼亚人Ā ěr bā ní yà rén 阿爾巴尼亞人Ā ěr bēi sī 阿尔卑斯Ā ěr bēi sī 阿爾卑斯Ā ěr bó tǎ 阿尔伯塔Ā ěr bó tǎ 阿爾伯塔Ā ěr bó tè 阿尔伯特Ā ěr bó tè 阿爾伯特Ā ěr cí hǎi mò 阿尔茨海默Ā ěr cí hǎi mò 阿爾茨海默Ā ěr cí hǎi mò bìng 阿尔茨海默病Ā ěr cí hǎi mò bìng 阿爾茨海默病Ā ěr cí hǎi mò shì bìng 阿尔茨海默氏病Ā ěr cí hǎi mò shì bìng 阿爾茨海默氏病Ā ěr cí hǎi mò shì bìng 阿耳茨海默氏病Ā ěr cí hǎi mò shì zhèng 阿尔茨海默氏症Ā ěr cí hǎi mò shì zhèng 阿爾茨海默氏症Ā ěr cí hǎi mò zhèng 阿尔茨海默症Ā ěr cí hǎi mò zhèng 阿爾茨海默症Ā ěr dōu sāi 阿尔都塞Ā ěr dōu sāi 阿爾都塞Ā ěr fǎ · Luó mì ōu 阿尔法罗密欧Ā ěr fǎ · Luó mì ōu 阿爾法羅密歐Ā ěr Gài dá 阿尔盖达Ā ěr Gài dá 阿爾蓋達Ā ěr gē sī 阿耳戈斯Ā ěr gǔn qín 阿尔衮琴Ā ěr gǔn qín 阿爾袞琴Ā ěr hàn gé ěr sī kè zhōu 阿尔汉格尔斯克州Ā ěr hàn gé ěr sī kè zhōu 阿爾漢格爾斯克州Ā ěr jí ěr 阿尔及尔Ā ěr jí ěr 阿爾及爾Ā ěr jí lì yà 阿尔及利亚Ā ěr jí lì yà 阿爾及利亞Ā ěr jí lì yà rén 阿尔及利亚人Ā ěr jí lì yà rén 阿爾及利亞人Ā ěr jiā wéi 阿尔加维Ā ěr jiā wéi 阿爾加維Ā ěr kǎ tè 阿尔卡特Ā ěr kǎ tè 阿爾卡特Ā ěr kǎn tǎ lā 阿尔坎塔拉Ā ěr kǎn tǎ lā 阿爾坎塔拉Ā ěr méi lǐ yà 阿尔梅里亚Ā ěr méi lǐ yà 阿爾梅里亞Ā ěr sà sī 阿尔萨斯Ā ěr sà sī 阿爾薩斯Ā ěr shān 阿尔山Ā ěr shān 阿爾山Ā ěr shān shì 阿尔山市Ā ěr shān shì 阿爾山市Ā ěr sī tōng Gōng sī 阿尔斯通公司Ā ěr sī tōng Gōng sī 阿爾斯通公司Ā ěr tài 阿尔泰Ā ěr tài 阿爾泰Ā ěr tài Shān 阿尔泰山Ā ěr tài Shān 阿爾泰山Ā ěr tài shān mài 阿尔泰山脉Ā ěr tài shān mài 阿爾泰山脈Ā ěr tài xuě jī 阿尔泰雪鸡Ā ěr tài xuě jī 阿爾泰雪雞Ā ěr tài yǔ 阿尔泰语Ā ěr tài yǔ 阿爾泰語Ā ěr tè mí sī 阿耳忒弥斯Ā ěr tè mí sī 阿耳忒彌斯Ā ěr wǎ léi 阿尔瓦雷Ā ěr wǎ léi 阿爾瓦雷Ā ěr wǎ sè tè 阿尔瓦塞特Ā ěr wǎ sè tè 阿爾瓦塞特Ā fǎ ěr 阿法尔Ā fǎ ěr 阿法爾Ā fǎ ěr Shā mò 阿法尔沙漠Ā fǎ ěr Shā mò 阿法爾沙漠Ā fǎ Luō mì ōu 阿法罗密欧Ā fǎ Luō mì ōu 阿法羅密歐Ā fán dá 阿凡达Ā fán dá 阿凡達Ā fán tí 阿凡提Ā fēi lì jiā 阿非利加Ā fēi lì jiā Zhōu 阿非利加洲Ā fú jiā dé luó 阿伏伽德罗Ā fú jiā dé luó 阿伏伽德羅Ā fú jiā dé luó cháng shù 阿伏伽德罗常数Ā fú jiā dé luó cháng shù 阿伏伽德羅常數Ā fú lè ěr Hào 阿芙乐尔号Ā fú lè ěr Hào 阿芙樂爾號Ā fú luó dí tè 阿芙罗狄忒Ā fú luó dí tè 阿芙羅狄忒Ā fú luò dí tè 阿佛洛狄忒Ā fú luò dí tè 阿弗洛狄忒Ā fù hàn 阿富汗Ā fù hàn yǔ 阿富汗語Ā fù hàn yǔ 阿富汗语Ā Gài dá 阿盖达Ā Gài dá 阿蓋達Ā gān Zhèng zhuàn 阿甘正传Ā gān Zhèng zhuàn 阿甘正傳Ā gé ní Dí 阿格尼迪Ā gēn tíng 阿根廷Ā hé qí 阿合奇Ā hé qí xiàn 阿合奇县Ā hé qí xiàn 阿合奇縣Ā hè dì sà lǐ 阿赫蒂萨里Ā hè dì sà lǐ 阿赫蒂薩里Ā hēi mén ní dé Wáng cháo 阿黑門尼德王朝Ā hēi mén ní dé Wáng cháo 阿黑门尼德王朝Ā hēng 阿亨Ā hēng Gōng yè Dà xué 阿亨工业大学Ā hēng Gōng yè Dà xué 阿亨工業大學Ā hēng Kē jì Dà xué 阿亨科技大学Ā hēng Kē jì Dà xué 阿亨科技大學Ā huà tián 阿华田Ā huà tián 阿華田Ā jī mǐ dé 阿基米德Ā jiā dí ěr 阿加迪尔Ā jiā dí ěr 阿加迪爾Ā jiā shā · Kè lǐ sī dì 阿加莎克里斯蒂Ā jiā wéi 阿加維Ā jiā wéi 阿加维Ā jīn kù ěr 阿金库尔Ā jīn kù ěr 阿金庫爾Ā kā liú sī 阿喀琉斯Ā kǎ 阿卡Ā kǎ dī 阿卡提Ā kǎ dí yà 阿卡迪亚Ā kǎ dí yà 阿卡迪亞Ā kǎ dí yà Dà xué 阿卡迪亚大学Ā kǎ dí yà Dà xué 阿卡迪亞大學Ā kǎ pǔ ěr kē 阿卡普尔科Ā kǎ pǔ ěr kē 阿卡普爾科Ā kè lā 阿克拉Ā kè lún 阿克伦Ā kè lún 阿克倫Ā kè lún Hé 阿克伦河Ā kè lún Hé 阿克倫河Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈萨克族自治县Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈薩克族自治縣Ā kè sài qīn 阿克賽欽Ā kè sài qīn 阿克赛钦Ā kè sài xiàn 阿克塞县Ā kè sài xiàn 阿克塞縣Ā kè sū 阿克苏Ā kè sū 阿克蘇Ā kè sū dì qū 阿克苏地区Ā kè sū dì qū 阿克蘇地區Ā kè sū Hé 阿克苏河Ā kè sū Hé 阿克蘇河Ā kè sū shì 阿克苏市Ā kè sū shì 阿克蘇市Ā kè táo 阿克陶Ā kè táo xiàn 阿克陶县Ā kè táo xiàn 阿克陶縣Ā kěn sè 阿肯色Ā kěn sè Dà xué 阿肯色大学Ā kěn sè Dà xué 阿肯色大學Ā kěn sè zhōu 阿肯色州Ā kōng jiā guā 阿空加瓜Ā kōng jiā guā Shān 阿空加瓜山Ā kuí nà 阿奎納Ā kuí nà 阿奎纳Ā lā 阿拉Ā lā bā mǎ 阿拉巴馬Ā lā bā mǎ 阿拉巴马Ā lā bā mǎ zhōu 阿拉巴馬州Ā lā bā mǎ zhōu 阿拉巴马州Ā lā bó 阿拉伯Ā lā bó Bàn dǎo 阿拉伯半岛Ā lā bó Bàn dǎo 阿拉伯半島Ā lā bó Diàn xìn Lián méng 阿拉伯电信联盟Ā lā bó Diàn xìn Lián méng 阿拉伯電信聯盟Ā lā bó Gòng tóng Shì chǎng 阿拉伯共同市场Ā lā bó Gòng tóng Shì chǎng 阿拉伯共衕市場Ā lā bó Guó jiā Lián méng 阿拉伯国家联盟Ā lā bó Guó jiā Lián méng 阿拉伯國家聯盟Ā lā bó Hǎi 阿拉伯海Ā lā bó huí xiāng 阿拉伯茴香Ā lā bó jiāo 阿拉伯胶Ā lā bó jiāo 阿拉伯膠Ā lā bó Lián hé Dà gōng guó 阿拉伯联合大公国Ā lā bó Lián hé Dà gōng guó 阿拉伯聯合大公國Ā lā bó Lián hé Qiú zhǎng guó 阿拉伯联合酋长国Ā lā bó Lián hé Qiú zhǎng guó 阿拉伯聯合酋長國Ā lā bó rén 阿拉伯人Ā lā bó shù zì 阿拉伯数字Ā lā bó shù zì 阿拉伯數字Ā lā bó wén 阿拉伯文Ā lā bó yǔ 阿拉伯語Ā lā bó yǔ 阿拉伯语Ā lā dīng 阿拉丁Ā lā ěr 阿拉尔Ā lā ěr 阿拉爾Ā lā ěr shì 阿拉尔市Ā lā ěr shì 阿拉爾市Ā lā fǎ tè 阿拉法特Ā lā fú lā Hǎi 阿拉弗拉海Ā lā gān shān mài 阿拉乾山脈Ā lā gān shān mài 阿拉干山脉Ā lā mǐ yǔ 阿拉米語Ā lā mǐ yǔ 阿拉米语Ā lā mó 阿拉摩Ā lā mù tú 阿拉木图Ā lā mù tú 阿拉木圖Ā lā shàn 阿拉善Ā lā shàn Méng 阿拉善盟Ā lā shàn Yòu qí 阿拉善右旗Ā lā shàn Zuǒ qí 阿拉善左旗Ā lā sī 阿拉斯Ā lā sī jiā 阿拉斯加Ā lā sī jiā Dà xué 阿拉斯加大学Ā lā sī jiā Dà xué 阿拉斯加大學Ā lā sī jiā xuě qiāo quǎn 阿拉斯加雪橇犬Ā lā sī jiā zhōu 阿拉斯加州Ā lā tǎ sī 阿拉塔斯Ā lā wǎ 阿拉瓦Ā lái 阿來Ā lái 阿来Ā lái màn 阿莱曼Ā lái màn 阿萊曼Ā lái qí bīng chuān 阿莱奇冰川Ā lái qí bīng chuān 阿萊奇冰川Ā lán 阿兰Ā lán 阿蘭Ā lán wén 阿兰文Ā lán wén 阿蘭文Ā lè tài 阿勒泰Ā lè tài dì qū 阿勒泰地区Ā lè tài dì qū 阿勒泰地區Ā lè tài shì 阿勒泰市Ā lǐ 阿里Ā lǐ Bā bā 阿里巴巴Ā lǐ dì qū 阿里地区Ā lǐ dì qū 阿里地區Ā lǐ láng 阿里郎Ā lǐ Shān 阿里山Ā lǐ shān xiāng 阿里山乡Ā lǐ shān xiāng 阿里山鄉Ā lǐ sī tuō fāng 阿里斯托芳Ā lǐ sī tuō fāng 阿里斯託芳Ā lǐ sī tuō fēn 阿里斯托芬Ā lì kǎn tè 阿利坎特Ā lì yà nà 阿丽亚娜Ā lì yà nà 阿麗亞娜Ā lián 阿莲Ā lián 阿蓮Ā lián qiú 阿联酋Ā lián qiú 阿聯酋Ā lián qiú Háng kōng 阿联酋航空Ā lián qiú Háng kōng 阿聯酋航空Ā Lián Qiú zhǎng guó 阿联酋长国Ā Lián Qiú zhǎng guó 阿聯酋長國Ā lián xiāng 阿莲乡Ā lián xiāng 阿蓮鄉Ā liè kè xī sī 阿列克西斯Ā líng dùn Guó jiā Gōng mù 阿灵顿国家公墓Ā líng dùn Guó jiā Gōng mù 阿靈頓國家公墓Ā liú shēn Qún dǎo 阿留申群岛Ā liú shēn Qún dǎo 阿留申群島Ā lú bā 阿卢巴Ā lú bā 阿盧巴Ā lǔ bā 阿魯巴Ā lǔ bā 阿鲁巴Ā lǔ kē ěr qìn 阿魯科爾沁Ā lǔ kē ěr qìn 阿鲁科尔沁Ā lǔ kē ěr qìn qí 阿魯科爾沁旗Ā lǔ kē ěr qìn qí 阿鲁科尔沁旗Ā lǔ nà qià ěr bāng 阿魯納恰爾邦Ā lǔ nà qià ěr bāng 阿鲁纳恰尔邦Ā lún 阿伦Ā lún 阿倫Ā lún dá ěr 阿伦达尔Ā lún dá ěr 阿倫達爾Ā luó yuē 阿罗约Ā luó yuē 阿羅約Ā luò fēi 阿洛菲Ā mǎ ní 阿玛尼Ā mǎ ní 阿瑪尼Ā mǎ xùn 阿馬遜Ā mǎ xùn 阿马逊Ā màn 阿曼Ā màn Wān 阿曼湾Ā màn Wān 阿曼灣Ā měi ēn sī 阿美恩斯Ā měi ní yà 阿美尼亚Ā měi ní yà 阿美尼亞Ā měi zú 阿美族Ā Méng 阿盟Ā méng 阿蒙Ā mǐ nà dá bù 阿米納達布Ā mǐ nà dá bù 阿米纳达布Ā míng 阿明Ā mó sī shū 阿摩司书Ā mó sī shū 阿摩司書Ā mǔ hā lā 阿姆哈拉Ā mǔ Hé 阿姆河Ā mǔ sī tè dān 阿姆斯特丹Ā mǔ sī tè lǎng 阿姆斯特朗Ā mù ěr Hé 阿穆尔河Ā mù ěr Hé 阿穆爾河Ā mù ěr Zhōu 阿穆尔州Ā mù ěr Zhōu 阿穆爾州Ā nuò 阿諾Ā nuò 阿诺Ā nuò · Shī wǎ xīn gé 阿諾施瓦辛格Ā nuò · Shī wǎ xīn gé 阿诺施瓦辛格Ā nuò dé · Shī wǎ xīn gé 阿諾德施瓦辛格Ā nuò dé · Shī wǎ xīn gé 阿诺德施瓦辛格Ā pí yà 阿皮亚Ā pí yà 阿皮亞Ā pǔ ěr dùn 阿普尔顿Ā pǔ ěr dùn 阿普爾頓Ā Q 阿QĀ Q Zhèng zhuàn 阿Q正传Ā Q Zhèng zhuàn 阿Q正傳Ā qí lǐ sī 阿奇里斯Ā róng qí 阿榮旗Ā róng qí 阿荣旗Ā ruì sī 阿瑞斯Ā sà dé 阿萨德Ā sà dé 阿薩德Ā sà mǔ 阿萨姆Ā sà mǔ 阿薩姆Ā sài bài jiāng 阿塞拜疆Ā sài bài jiāng rén 阿塞拜疆人Ā sè 阿瑟Ā sè xiàn 阿瑟县Ā sè xiàn 阿瑟縣Ā sè zhèn 阿瑟鎮Ā sè zhèn 阿瑟镇Ā sēn 阿森Ā sēn nà 阿森納Ā sēn nà 阿森纳Ā sēn sī 阿森斯Ā sēn sōng Dǎo 阿森松岛Ā sēn sōng Dǎo 阿森松島Ā shén hā bā dé 阿什哈巴德Ā shén lā wéi 阿什拉維Ā shén lā wéi 阿什拉维Ā shǐ nà Gǔ duō lù 阿史那骨咄祿Ā shǐ nà Gǔ duō lù 阿史那骨咄禄Ā sī bó gé 阿斯伯格Ā sī dùn · Mǎ dīng 阿斯頓馬丁Ā sī dùn · Mǎ dīng 阿斯顿马丁Ā sī lán 阿斯兰Ā sī lán 阿斯蘭Ā sī mǎ lā 阿斯馬拉Ā sī mǎ lā 阿斯马拉Ā sī pèi ěr gé ěr 阿斯佩尔格尔Ā sī pèi ěr gé ěr 阿斯佩爾格爾Ā sī tǎ nà 阿斯塔納Ā sī tǎ nà 阿斯塔纳Ā sī tú lǐ yà sī 阿斯图里亚斯Ā sī tú lǐ yà sī 阿斯圖里亞斯Ā sī wàng 阿斯旺Ā sī wàng gāo bà 阿斯旺高坝Ā sī wàng gāo bà 阿斯旺高壩Ā sōng sēn Dǎo 阿松森岛Ā sōng sēn Dǎo 阿松森島Ā sū 阿苏Ā sū 阿蘇Ā sū huǒ shān 阿苏火山Ā sū huǒ shān 阿蘇火山Ā sū shān 阿苏山Ā sū shān 阿蘇山Ā tè jīn sī 阿特金斯Ā tè lā sī 阿特拉斯Ā tè lán dì sī 阿特兰蒂斯Ā tè lán dì sī 阿特蘭蒂斯Ā tí lā 阿提拉Ā tú shí 阿图什Ā tú shí 阿圖什Ā tú shí shì 阿图什市Ā tú shí shì 阿圖什市Ā tú shí xiàn 阿图什县Ā tú shí xiàn 阿圖什縣Ā wǎ 阿佤Ā wǎ lǐ dé 阿瓦里德Ā wǎ lǔ ā 阿瓦魯阿Ā wǎ lǔ ā 阿瓦鲁阿Ā wǎ tí 阿瓦提Ā wǎ tí xiàn 阿瓦提县Ā wǎ tí xiàn 阿瓦提縣Ā wàng Qū péi 阿旺曲培Ā wàng qǔ pèi 阿旺曲沛Ā wéi lā 阿維拉Ā wéi lā 阿维拉Ā xī mò fū 阿西莫夫Ā xī mǔ 阿希姆Ā xiū luó 阿修罗Ā xiū luó 阿修羅Ā yī nú 阿衣奴Ā yī nǔ 阿伊努Ā yī shā 阿伊莎Ā yī shā 阿依莎Ā yù fèi tuó 阿育吠陀Ā yù wáng 阿育王Ā zhī tè kè rén 阿芝特克人Ā zhī tè kè rén 阿芝特剋人Ā zhī tè kè yǔ 阿芝特克语Ā zhī tè kè yǔ 阿芝特剋語Ā zī hǎi mò zhèng 阿茲海默症Ā zī tè kè 阿兹特克Ā zī tè kè 阿茲特克Bā Ā 巴阿Dí ào duō · Ā duō nuò 狄奥多阿多诺Dí ào duō · Ā duō nuò 狄奧多阿多諾Dōng fāng Ā chù fó 东方阿閦佛Dōng fāng Ā chù fó 東方阿閦佛fú bù qǐ de Ā dǒu 扶不起的阿斗Lù yì · Pí āi ěr · Ā ěr dōu sāi 路易皮埃尔阿尔都塞Lù yì · Pí āi ěr · Ā ěr dōu sāi 路易皮埃爾阿爾都塞Nà dé Ā lǐ 納德阿里Nà dé Ā lǐ 纳德阿里Pǔ mì péng · Ā dù dé 普密蓬阿杜德Shā tè Ā lā bó 沙特阿拉伯Shā tè Ā lā bó rén 沙特阿拉伯人Shā wū dì Ā lā bó 沙乌地阿拉伯Shā wū dì Ā lā bó 沙烏地阿拉伯Tuō mǎ sī · Ā kuí nà 托馬斯阿奎納Tuō mǎ sī · Ā kuí nà 托马斯阿奎纳Xī huò tè · Ā lín 錫霍特阿林Xī huò tè · Ā lín 锡霍特阿林Xī huò tè · Ā lín shān mài 錫霍特阿林山脈Xī huò tè · Ā lín shān mài 锡霍特阿林山脉Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿馬利亞Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿马利亚Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亚西尔阿拉法特Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亞西爾阿拉法特

ā

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nương tựa. § Ghi chú: Ngày xưa dùng đặt tên quan lấy ý rằng cái người ấy có thể nương tựa được. ◎Như: “a hành” 阿衡 chức đại quan chấp chánh thời xưa, “a bảo” 阿保 cận thần.
2. (Động) Hùa theo. ◎Như: “a du” 阿諛 du nịnh, “a tư sở hiếu” 阿私所好 dua theo cái mình thích riêng.
3. (Động) Bênh vực, thiên tư.
4. (Tính) (1) Tiếng đặt trước tên gọi hoặc từ quan hệ thân thuộc (cha, mẹ, anh...) để diễn tả ý thân mật. ◎Như: “a bà” 阿婆 bà ơi, “a Vương” 阿王 em Vương ơi. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Sanh phụ a thùy?” 甥婦阿誰 (Anh Ninh 嬰寧) Vợ cháu tên gì? (2) Đặt trước tên tự. ◎Như: Đời Hán, tiểu tự của Tào Tháo 曹操 là “A Man” 阿瞞.
5. (Danh) Cái đống lớn, cái gò to. ◇Tư Mã Tương Như 司馬相如: “Cốt hồ hỗn lưu, thuận a nhi hạ” 汩乎混流, 順阿而下 (Thượng lâm phú 上林賦).
6. (Danh) Phiếm chỉ núi. ◇Vương Bột 王勃: “Phỏng phong cảnh ư sùng a” 訪風景於崇阿 (Thu nhật đăng Hồng Phủ Đằng Vương Các tiễn biệt tự 秋日登洪府滕王閣餞別序) Ngắm phong cảnh ở núi cao.
7. (Danh) Dốc núi, sơn pha. ◇Vương An Thạch 王安石: “Trắc tắc tại nghiễn, Hoặc giáng ư a” 陟則在巘, 或降于阿 (Kì đạo quang cập an đại sư 示道光及安大師).
8. (Danh) Chân núi.
9. (Danh) Bờ nước. ◇Mục Thiên Tử truyện 穆天子傳: “Bính Ngọ, thiên tử ẩm ư Hà thủy chi a” 丙午, 天子飲于河水之阿 (Quyển nhất 卷一).
10. (Danh) Bên cạnh. ◇Vương An Thạch 王安石: “Phác phác yên lam nhiễu tứ a, Vật hoa chung hận vị năng đa” 撲撲煙嵐繞四阿, 物華終恨未能多 (Nam giản lâu 南澗樓).
11. (Danh) Chỗ quanh co, uốn khúc, góc hõm (núi, sông, v.v.). ◇Cổ thi 古詩: “Nhiễm nhiễm cô sanh trúc, Kết căn Thái San a” 冉冉孤生竹, 結根泰山阿 (Nhiễm nhiễm cô sanh trúc 冉冉孤生竹) Phất phơ trúc non lẻ loi, Mọc rễ chỗ quanh co trên núi Thái Sơn.
12. (Danh) Cột nhà, cột trụ. ◇Nghi lễ 儀禮: “Tân thăng tây giai, đương a, đông diện trí mệnh” 賓升西階, 當阿, 東面致命 (Sĩ hôn lễ 士昏禮).
13. (Danh) Hiên nhà, mái nhà. ◇Chu Lễ 周禮: “Đường sùng tam xích, tứ a trùng ốc” 堂崇三尺, 四阿重屋 (Đông quan khảo công kí 冬官考工記, Tượng nhân 匠人) Nhà cao ba thước, bốn tầng mái hiên.
14. (Danh) Một thư lụa mịn nhẹ thời xưa. ◇Sở từ 楚辭: “Nhược a phất bích, la trù trướng ta” 蒻阿拂壁, 羅幬張些 (Chiêu hồn 招魂).
15. (Danh) Tên đất. Tức là huyện “Đông A” 東阿, tỉnh Sơn Đông ngày nay.
16. (Danh) Họ “A”.
17. Một âm là “á”. (Trợ) Dùng làm lời giáo đầu. ◎Như: ta nói “a, à”.
18. (Thán) Biểu thị phản vấn, kinh ngạc.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái đống lớn, cái gò to.
② Tựa. Ngày xưa dùng đặt tên quan lấy ý rằng cái người ấy có thể nương tựa được. Như a hành 阿衡, a bảo 阿保, v.v.
③ A dua. Như a tư sở hiếu 阿私所好 dua theo cái mình thích riêng.
④ Bờ bên nước.
⑤ Cái cột.
⑥ Dài mà dẹp.
⑦ Một âm là á. Dùng làm lời giáo đầu. Như ta nói a, à.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đón ý hùa theo, a dua, thiên về một bên: 阿其所好 Hùa theo ý muốn của người khác;
② (văn) Tựa, dựa vào;
③ (văn) Bờ sông, bờ nước, ven sông;
④ (văn) Góc, cạnh;
⑤ (văn) Cây cột, cột trụ;
⑥ (văn) Gò lớn;
⑦ (văn) Thon và đẹp;
⑧ (văn) Tiết ra, tháo ra (cứt, đái...). Xem 阿 [a].

Từ điển Trần Văn Chánh

(đph) ① Tiếng đặt ở trước câu hoặc trước tên gọi: 阿哥 Anh ơi!; 阿爹 Cha ơi!; 阿婆 bà ơi!; 阿王 Em Vương này!.【阿誰】a thùy [ashuí] (văn) a. Ai? (có thể làm chủ ngữ, vị ngữ hoặc tân ngữ): 桃李小園空,阿誰猶笑語? Mảnh vườn con đào lí trống trơn, còn ai cười nói? (Tổ Khả: Tiểu trùng sơn); 敦作色曰:小人阿 誰? Đôn đổi sắc mặt hỏi: Tiểu nhân là ai? (Tấn thư: Vương Đôn truyện); 家中有阿誰? Trong nhà có ai? (Nhạc phủ thi tập); b. Thứ nào, cái nào, ai?: 向者之論,阿誰爲失? Lời nói (của hai người) lúc nãy, ai là sai? (Tam quốc chí);
② Dùng trong từ phiên âm một số tên nước ngoài: 阿爾巴尼亞 An-ba-ni, 阿 爾及利亞 An-giê-ri. Xem 阿 [e].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái gò lớn — Nơi cong gẫy — Dựa vào — Hùa theo — Thường được dùng làm từ tượng thanh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng phát ngữ từ, không có nghĩa gì — Các âm khác là A, Ả. Xem các âm này.

Từ điển Trung-Anh

(1) prefix used before monosyllabic names, kinship terms etc to indicate familiarity
(2) used in transliteration
(3) also pr. [a4]

Từ ghép 282

Ā bā 阿巴Ā bā gā qí 阿巴嘎旗Ā bā lā qì yà 阿巴拉契亚Ā bā lā qì yà 阿巴拉契亞Ā bā sī 阿巴斯ā bà 阿爸ā bīng gē 阿兵哥Ā bǔ dù lā 阿卜杜拉Ā bù hā zī 阿布哈兹Ā bù hā zī 阿布哈茲Ā bù Shā yē fū 阿布沙耶夫ā bù shū chún 阿布叔醇Ā bù Zā bǐ 阿布扎比Ā bù zhā bǐ shì 阿布扎比市ā dà 阿大Ā dí sī Ā bèi bā 阿迪斯阿貝巴Ā dí sī Ā bèi bā 阿迪斯阿贝巴ā dì 阿弟ā dì píng 阿的平ā diē 阿爹ā ěr bā ní yà 阿尔巴尼亚ā ěr bā ní yà 阿爾巴尼亞Ā ěr bā ní yà rén 阿尔巴尼亚人Ā ěr bā ní yà rén 阿爾巴尼亞人ā ěr fǎ 阿尔法ā ěr fǎ 阿爾法ā ěr fǎ 阿耳法ā ěr fǎ lì zǐ 阿尔法粒子ā ěr fǎ lì zǐ 阿爾法粒子ā ěr jí lì yà 阿尔及利亚ā ěr jí lì yà 阿爾及利亞Ā ěr jiā wéi 阿尔加维Ā ěr jiā wéi 阿爾加維Ā ěr kǎn tǎ lā 阿尔坎塔拉Ā ěr kǎn tǎ lā 阿爾坎塔拉ā ěr tài zǐ wǎn 阿尔泰紫菀ā ěr tài zǐ wǎn 阿爾泰紫菀Ā fǎ ěr Shā mò 阿法尔沙漠Ā fǎ ěr Shā mò 阿法爾沙漠ā fàn dá 阿梵达ā fàn dá 阿梵達ā fáng 阿房ā fēi 阿飛ā fēi 阿飞ā fēi lì jiā 阿非利加Ā fēi lì jiā Zhōu 阿非利加洲Ā fú jiā dé luó 阿伏伽德罗Ā fú jiā dé luó 阿伏伽德羅Ā fú jiā dé luó cháng shù 阿伏伽德罗常数Ā fú jiā dé luó cháng shù 阿伏伽德羅常數ā fú róng 阿芙蓉ā fù hàn 阿富汗ā gē 阿哥ā gēn tíng 阿根廷ā gōng 阿公ā gū 阿家ā hōng 阿訇ā hùn 阿混Ā jiā dí ěr 阿加迪尔Ā jiā dí ěr 阿加迪爾Ā jiā shā · Kè lǐ sī dì 阿加莎克里斯蒂Ā jiā wéi 阿加維Ā jiā wéi 阿加维ā jiāo 阿娇ā jiāo 阿嬌Ā kā liú sī 阿喀琉斯Ā kè lā 阿克拉Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈萨克族自治县Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈薩克族自治縣Ā kōng jiā guā 阿空加瓜Ā kōng jiā guā Shān 阿空加瓜山ā lā 阿拉ā lā bā mǎ 阿拉巴馬ā lā bā mǎ 阿拉巴马Ā lā bā mǎ zhōu 阿拉巴馬州Ā lā bā mǎ zhōu 阿拉巴马州ā lā bǎi 阿拉伯Ā lā bó 阿拉伯Ā lā bó Bàn dǎo 阿拉伯半岛Ā lā bó Bàn dǎo 阿拉伯半島Ā lā bó Diàn xìn Lián méng 阿拉伯电信联盟Ā lā bó Diàn xìn Lián méng 阿拉伯電信聯盟Ā lā bó Gòng tóng Shì chǎng 阿拉伯共同市场Ā lā bó Gòng tóng Shì chǎng 阿拉伯共衕市場Ā lā bó Guó jiā Lián méng 阿拉伯国家联盟Ā lā bó Guó jiā Lián méng 阿拉伯國家聯盟Ā lā bó Hǎi 阿拉伯海Ā lā bó huí xiāng 阿拉伯茴香Ā lā bó jiāo 阿拉伯胶Ā lā bó jiāo 阿拉伯膠Ā lā bó Lián hé Dà gōng guó 阿拉伯联合大公国Ā lā bó Lián hé Dà gōng guó 阿拉伯聯合大公國Ā lā bó Lián hé Qiú zhǎng guó 阿拉伯联合酋长国Ā lā bó Lián hé Qiú zhǎng guó 阿拉伯聯合酋長國Ā lā bó rén 阿拉伯人Ā lā bó shù zì 阿拉伯数字Ā lā bó shù zì 阿拉伯數字ā lā bó táng 阿拉伯糖Ā lā bó wén 阿拉伯文Ā lā bó yǔ 阿拉伯語Ā lā bó yǔ 阿拉伯语Ā lā dīng 阿拉丁Ā lā ěr 阿拉尔Ā lā ěr 阿拉爾Ā lā ěr shì 阿拉尔市Ā lā ěr shì 阿拉爾市Ā lā fǎ tè 阿拉法特Ā lā fú lā Hǎi 阿拉弗拉海Ā lā gān shān mài 阿拉乾山脈Ā lā gān shān mài 阿拉干山脉Ā lā mǐ yǔ 阿拉米語Ā lā mǐ yǔ 阿拉米语Ā lā mó 阿拉摩Ā lā mù tú 阿拉木图Ā lā mù tú 阿拉木圖Ā lā shàn 阿拉善Ā lā shàn Méng 阿拉善盟Ā lā shàn Yòu qí 阿拉善右旗Ā lā shàn Zuǒ qí 阿拉善左旗Ā lā sī 阿拉斯Ā lā sī jiā 阿拉斯加Ā lā sī jiā Dà xué 阿拉斯加大学Ā lā sī jiā Dà xué 阿拉斯加大學Ā lā sī jiā xuě qiāo quǎn 阿拉斯加雪橇犬Ā lā sī jiā zhōu 阿拉斯加州Ā lā tǎ sī 阿拉塔斯Ā lā wǎ 阿拉瓦ā lán rě 阿兰若ā lán rě 阿蘭若Ā lǐ Bā bā 阿里巴巴ā lì téng 阿利藤ā liè fū 阿列夫Ā líng dùn Guó jiā Gōng mù 阿灵顿国家公墓Ā líng dùn Guó jiā Gōng mù 阿靈頓國家公墓Ā lú bā 阿卢巴Ā lú bā 阿盧巴Ā lǔ bā 阿魯巴Ā lǔ bā 阿鲁巴ā luó hàn 阿罗汉ā luó hàn 阿羅漢ā mā 阿妈ā mā 阿媽ā mā 阿嬤ā mā 阿嬷ā màn 阿曼ā máng ná 阿芒拿ā māo ā gǒu 阿猫阿狗ā māo ā gǒu 阿貓阿狗ā mèi 阿妹ā mén 阿門ā mén 阿门ā men 阿们ā men 阿們ā mí tuó 阿弥陀ā mí tuó 阿彌陀ā mǐ bā 阿米巴ā mǐ bā bìng 阿米巴病ā mǐ bā lì ji 阿米巴痢疾ā mǐ bā yuán chóng 阿米巴原虫ā mǐ bā yuán chóng 阿米巴原蟲ā mó ní yà 阿摩尼亚ā mó ní yà 阿摩尼亞ā mó ní yà shuǐ 阿摩尼亚水ā mó ní yà shuǐ 阿摩尼亞水ā mò xī lín 阿莫西林Ā mǔ hā lā 阿姆哈拉ā mù lín 阿木林ā nǎi 阿奶ā nān 阿囡ā ní lín 阿尼林ā piàn 阿片ā piāo 阿飄ā piāo 阿飘ā pó 阿婆ā pǔ tǔ lóng 阿普吐龍ā pǔ tǔ lóng 阿普吐龙ā qí lì sī 阿奇历斯ā qí lì sī 阿奇歷斯ā qí méi sù 阿奇霉素ā sài bài jiāng 阿塞拜疆ā sān 阿三ā shā lì 阿沙力ā shā lì 阿莎力ā shé lí 阿闍梨ā shé lí 阿闍黎ā shé lí 阿阇梨ā shé lí 阿阇黎Ā shén hā bā dé 阿什哈巴德Ā shén lā wéi 阿什拉維Ā shén lā wéi 阿什拉维ā shì xué 阿是穴ā shuí 阿誰ā shuí 阿谁ā sī bā tè 阿斯巴特ā sī bā tián 阿斯巴甜Ā sī mǎ lā 阿斯馬拉Ā sī mǎ lā 阿斯马拉ā sī pí líng 阿斯匹灵ā sī pí líng 阿斯匹靈ā sī pǐ lín 阿司匹林ā sī pǐ lín 阿斯匹林Ā tè lā sī 阿特拉斯Ā tí lā 阿提拉ā tì 阿嚏ā tǔ 阿土ā tuō pǐn 阿托品ā tuō pǐn huà 阿拖品化Ā wǎ lǔ ā 阿瓦魯阿Ā wǎ lǔ ā 阿瓦鲁阿Ā wéi lā 阿維拉Ā wéi lā 阿维拉ā wèi 阿魏ā wùr 阿物儿ā wùr 阿物兒ā xī luò wéi 阿昔洛韋ā xī luò wéi 阿昔洛韦ā xiān yào 阿仙药ā xiān yào 阿仙藥ā xiāng 阿乡ā xiāng 阿鄉ā xiōng 阿兄ā yà tú lā 阿亚图拉ā yà tú lā 阿亞圖拉Ā yī shā 阿伊莎Ā yī shā 阿依莎ā yí 阿姨ā yù wèi shí 阿育魏实ā yù wèi shí 阿育魏實ā yuè hún zǐ shí 阿月浑子实ā yuè hún zǐ shí 阿月渾子實ā yuè hún zǐ shù 阿月浑子树ā yuè hún zǐ shù 阿月渾子樹ā yuè hún zi 阿月浑子ā yuè hún zi 阿月渾子Āī niè ā sī 埃涅阿斯Āī niè ā sī Jì 埃涅阿斯紀Āī niè ā sī Jì 埃涅阿斯纪Bā Ā 巴阿Bō ā cì 波阿次Bō ā sī 波阿斯dà ā yí 大阿姨Dà xī bì ā 大西庇阿Dào gé lā sī · Mài kè ā sè 道格拉斯麥克阿瑟Dào gé lā sī · Mài kè ā sè 道格拉斯麦克阿瑟èr ā yí 二阿姨fēi ā bèi ěr 非阿貝爾fēi ā bèi ěr 非阿贝尔Hé ní ā lā 荷尼阿拉Hé xī ā shū 何西阿书Hé xī ā shū 何西阿書Hè tú ā lā 赫图阿拉Hè tú ā lā 赫圖阿拉Léi ā ěr chéng 雷阿尔城Léi ā ěr chéng 雷阿爾城Léi nuò ā 雷諾阿Léi nuò ā 雷诺阿Mài ā mì 迈阿密Mài ā mì 邁阿密Mài ā mì 麥阿密Mài ā mì 麦阿密Mài kè ā sè 麥克阿瑟Mài kè ā sè 麦克阿瑟Míng ní ā bō lì sī 明尼阿波利斯nǐ ā tuō pǐn yào wù 拟阿拖品药物nǐ ā tuō pǐn yào wù 擬阿拖品藥物Nǔ kù ā luò fǎ 努库阿洛法Nǔ kù ā luò fǎ 努庫阿洛法Nǔ měi ā 努美阿sān ā yí 三阿姨Shā tè Ā lā bó 沙特阿拉伯Shā tè Ā lā bó rén 沙特阿拉伯人Shā wū dì Ā lā bó 沙乌地阿拉伯Shā wū dì Ā lā bó 沙烏地阿拉伯Tú ā léi gé 图阿雷格Tú ā léi gé 圖阿雷格Wǎ nǔ ā tú 瓦努阿图Wǎ nǔ ā tú 瓦努阿圖Wú xià ā Méng 吳下阿蒙Wú xià ā Méng 吴下阿蒙xiǎo ā yí 小阿姨Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亚西尔阿拉法特Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亞西爾阿拉法特

ǎ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nương tựa. § Ghi chú: Ngày xưa dùng đặt tên quan lấy ý rằng cái người ấy có thể nương tựa được. ◎Như: “a hành” 阿衡 chức đại quan chấp chánh thời xưa, “a bảo” 阿保 cận thần.
2. (Động) Hùa theo. ◎Như: “a du” 阿諛 du nịnh, “a tư sở hiếu” 阿私所好 dua theo cái mình thích riêng.
3. (Động) Bênh vực, thiên tư.
4. (Tính) (1) Tiếng đặt trước tên gọi hoặc từ quan hệ thân thuộc (cha, mẹ, anh...) để diễn tả ý thân mật. ◎Như: “a bà” 阿婆 bà ơi, “a Vương” 阿王 em Vương ơi. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Sanh phụ a thùy?” 甥婦阿誰 (Anh Ninh 嬰寧) Vợ cháu tên gì? (2) Đặt trước tên tự. ◎Như: Đời Hán, tiểu tự của Tào Tháo 曹操 là “A Man” 阿瞞.
5. (Danh) Cái đống lớn, cái gò to. ◇Tư Mã Tương Như 司馬相如: “Cốt hồ hỗn lưu, thuận a nhi hạ” 汩乎混流, 順阿而下 (Thượng lâm phú 上林賦).
6. (Danh) Phiếm chỉ núi. ◇Vương Bột 王勃: “Phỏng phong cảnh ư sùng a” 訪風景於崇阿 (Thu nhật đăng Hồng Phủ Đằng Vương Các tiễn biệt tự 秋日登洪府滕王閣餞別序) Ngắm phong cảnh ở núi cao.
7. (Danh) Dốc núi, sơn pha. ◇Vương An Thạch 王安石: “Trắc tắc tại nghiễn, Hoặc giáng ư a” 陟則在巘, 或降于阿 (Kì đạo quang cập an đại sư 示道光及安大師).
8. (Danh) Chân núi.
9. (Danh) Bờ nước. ◇Mục Thiên Tử truyện 穆天子傳: “Bính Ngọ, thiên tử ẩm ư Hà thủy chi a” 丙午, 天子飲于河水之阿 (Quyển nhất 卷一).
10. (Danh) Bên cạnh. ◇Vương An Thạch 王安石: “Phác phác yên lam nhiễu tứ a, Vật hoa chung hận vị năng đa” 撲撲煙嵐繞四阿, 物華終恨未能多 (Nam giản lâu 南澗樓).
11. (Danh) Chỗ quanh co, uốn khúc, góc hõm (núi, sông, v.v.). ◇Cổ thi 古詩: “Nhiễm nhiễm cô sanh trúc, Kết căn Thái San a” 冉冉孤生竹, 結根泰山阿 (Nhiễm nhiễm cô sanh trúc 冉冉孤生竹) Phất phơ trúc non lẻ loi, Mọc rễ chỗ quanh co trên núi Thái Sơn.
12. (Danh) Cột nhà, cột trụ. ◇Nghi lễ 儀禮: “Tân thăng tây giai, đương a, đông diện trí mệnh” 賓升西階, 當阿, 東面致命 (Sĩ hôn lễ 士昏禮).
13. (Danh) Hiên nhà, mái nhà. ◇Chu Lễ 周禮: “Đường sùng tam xích, tứ a trùng ốc” 堂崇三尺, 四阿重屋 (Đông quan khảo công kí 冬官考工記, Tượng nhân 匠人) Nhà cao ba thước, bốn tầng mái hiên.
14. (Danh) Một thư lụa mịn nhẹ thời xưa. ◇Sở từ 楚辭: “Nhược a phất bích, la trù trướng ta” 蒻阿拂壁, 羅幬張些 (Chiêu hồn 招魂).
15. (Danh) Tên đất. Tức là huyện “Đông A” 東阿, tỉnh Sơn Đông ngày nay.
16. (Danh) Họ “A”.
17. Một âm là “á”. (Trợ) Dùng làm lời giáo đầu. ◎Như: ta nói “a, à”.
18. (Thán) Biểu thị phản vấn, kinh ngạc.

Từ ghép 71

Ā bù jiǎ 阿布賈Ā bù jiǎ 阿布贾Ā ěr bó tǎ 阿尔伯塔Ā ěr bó tǎ 阿爾伯塔ā ěr fǎ 阿尔法ā ěr fǎ 阿爾法ā ěr fǎ 阿耳法Ā ěr fǎ · Luó mì ōu 阿尔法罗密欧Ā ěr fǎ · Luó mì ōu 阿爾法羅密歐ā ěr fǎ lì zǐ 阿尔法粒子ā ěr fǎ lì zǐ 阿爾法粒子Ā ěr kǎ tè 阿尔卡特Ā ěr kǎ tè 阿爾卡特Ā ěr kǎn tǎ lā 阿尔坎塔拉Ā ěr kǎn tǎ lā 阿爾坎塔拉Ā ěr wǎ léi 阿尔瓦雷Ā ěr wǎ léi 阿爾瓦雷Ā ěr wǎ sè tè 阿尔瓦塞特Ā ěr wǎ sè tè 阿爾瓦塞特Ā fǎ ěr 阿法尔Ā fǎ ěr 阿法爾Ā fǎ ěr Shā mò 阿法尔沙漠Ā fǎ ěr Shā mò 阿法爾沙漠Ā fǎ Luō mì ōu 阿法罗密欧Ā fǎ Luō mì ōu 阿法羅密歐Ā kǎ 阿卡Ā kǎ dī 阿卡提Ā kǎ dí yà 阿卡迪亚Ā kǎ dí yà 阿卡迪亞Ā kǎ dí yà Dà xué 阿卡迪亚大学Ā kǎ dí yà Dà xué 阿卡迪亞大學Ā kǎ pǔ ěr kē 阿卡普尔科Ā kǎ pǔ ěr kē 阿卡普爾科ā lā bā mǎ 阿拉巴馬ā lā bā mǎ 阿拉巴马Ā lā bā mǎ zhōu 阿拉巴馬州Ā lā bā mǎ zhōu 阿拉巴马州Ā lā fǎ tè 阿拉法特Ā lā tǎ sī 阿拉塔斯Ā lā wǎ 阿拉瓦Ā mǎ ní 阿玛尼Ā mǎ ní 阿瑪尼Ā mǎ xùn 阿馬遜Ā mǎ xùn 阿马逊Ā nuò · Shī wǎ xīn gé 阿諾施瓦辛格Ā nuò · Shī wǎ xīn gé 阿诺施瓦辛格Ā nuò dé · Shī wǎ xīn gé 阿諾德施瓦辛格Ā nuò dé · Shī wǎ xīn gé 阿诺德施瓦辛格Ā sī dùn · Mǎ dīng 阿斯頓馬丁Ā sī dùn · Mǎ dīng 阿斯顿马丁Ā sī mǎ lā 阿斯馬拉Ā sī mǎ lā 阿斯马拉Ā sī tǎ nà 阿斯塔納Ā sī tǎ nà 阿斯塔纳Ā wǎ 阿佤Ā wǎ lǐ dé 阿瓦里德Ā wǎ lǔ ā 阿瓦魯阿Ā wǎ lǔ ā 阿瓦鲁阿Ā wǎ tí 阿瓦提Ā wǎ tí xiàn 阿瓦提县Ā wǎ tí xiàn 阿瓦提縣Nǔ kù ā luò fǎ 努库阿洛法Nǔ kù ā luò fǎ 努庫阿洛法Tuō mǎ sī · Ā kuí nà 托馬斯阿奎納Tuō mǎ sī · Ā kuí nà 托马斯阿奎纳Wǎ nǔ ā tú 瓦努阿图Wǎ nǔ ā tú 瓦努阿圖Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿馬利亞Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿马利亚Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亚西尔阿拉法特Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亞西爾阿拉法特

à

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nương tựa. § Ghi chú: Ngày xưa dùng đặt tên quan lấy ý rằng cái người ấy có thể nương tựa được. ◎Như: “a hành” 阿衡 chức đại quan chấp chánh thời xưa, “a bảo” 阿保 cận thần.
2. (Động) Hùa theo. ◎Như: “a du” 阿諛 du nịnh, “a tư sở hiếu” 阿私所好 dua theo cái mình thích riêng.
3. (Động) Bênh vực, thiên tư.
4. (Tính) (1) Tiếng đặt trước tên gọi hoặc từ quan hệ thân thuộc (cha, mẹ, anh...) để diễn tả ý thân mật. ◎Như: “a bà” 阿婆 bà ơi, “a Vương” 阿王 em Vương ơi. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Sanh phụ a thùy?” 甥婦阿誰 (Anh Ninh 嬰寧) Vợ cháu tên gì? (2) Đặt trước tên tự. ◎Như: Đời Hán, tiểu tự của Tào Tháo 曹操 là “A Man” 阿瞞.
5. (Danh) Cái đống lớn, cái gò to. ◇Tư Mã Tương Như 司馬相如: “Cốt hồ hỗn lưu, thuận a nhi hạ” 汩乎混流, 順阿而下 (Thượng lâm phú 上林賦).
6. (Danh) Phiếm chỉ núi. ◇Vương Bột 王勃: “Phỏng phong cảnh ư sùng a” 訪風景於崇阿 (Thu nhật đăng Hồng Phủ Đằng Vương Các tiễn biệt tự 秋日登洪府滕王閣餞別序) Ngắm phong cảnh ở núi cao.
7. (Danh) Dốc núi, sơn pha. ◇Vương An Thạch 王安石: “Trắc tắc tại nghiễn, Hoặc giáng ư a” 陟則在巘, 或降于阿 (Kì đạo quang cập an đại sư 示道光及安大師).
8. (Danh) Chân núi.
9. (Danh) Bờ nước. ◇Mục Thiên Tử truyện 穆天子傳: “Bính Ngọ, thiên tử ẩm ư Hà thủy chi a” 丙午, 天子飲于河水之阿 (Quyển nhất 卷一).
10. (Danh) Bên cạnh. ◇Vương An Thạch 王安石: “Phác phác yên lam nhiễu tứ a, Vật hoa chung hận vị năng đa” 撲撲煙嵐繞四阿, 物華終恨未能多 (Nam giản lâu 南澗樓).
11. (Danh) Chỗ quanh co, uốn khúc, góc hõm (núi, sông, v.v.). ◇Cổ thi 古詩: “Nhiễm nhiễm cô sanh trúc, Kết căn Thái San a” 冉冉孤生竹, 結根泰山阿 (Nhiễm nhiễm cô sanh trúc 冉冉孤生竹) Phất phơ trúc non lẻ loi, Mọc rễ chỗ quanh co trên núi Thái Sơn.
12. (Danh) Cột nhà, cột trụ. ◇Nghi lễ 儀禮: “Tân thăng tây giai, đương a, đông diện trí mệnh” 賓升西階, 當阿, 東面致命 (Sĩ hôn lễ 士昏禮).
13. (Danh) Hiên nhà, mái nhà. ◇Chu Lễ 周禮: “Đường sùng tam xích, tứ a trùng ốc” 堂崇三尺, 四阿重屋 (Đông quan khảo công kí 冬官考工記, Tượng nhân 匠人) Nhà cao ba thước, bốn tầng mái hiên.
14. (Danh) Một thư lụa mịn nhẹ thời xưa. ◇Sở từ 楚辭: “Nhược a phất bích, la trù trướng ta” 蒻阿拂壁, 羅幬張些 (Chiêu hồn 招魂).
15. (Danh) Tên đất. Tức là huyện “Đông A” 東阿, tỉnh Sơn Đông ngày nay.
16. (Danh) Họ “A”.
17. Một âm là “á”. (Trợ) Dùng làm lời giáo đầu. ◎Như: ta nói “a, à”.
18. (Thán) Biểu thị phản vấn, kinh ngạc.

Từ ghép 98

Ā bā lā qì yà 阿巴拉契亚Ā bā lā qì yà 阿巴拉契亞Ā bà 阿坝Ā bà 阿壩Ā bà 阿爸Ā bà fù 阿爸父Ā bà xiàn 阿坝县Ā bà xiàn 阿壩縣Ā bà Zàng zú Qiāng zú zì zhì zhōu 阿坝藏族羌族自治州Ā bà Zàng zú Qiāng zú zì zhì zhōu 阿壩藏族羌族自治州Ā bà zhōu 阿坝州Ā bà zhōu 阿壩州Ā bǐ xī ní yà 阿比西尼亚Ā bǐ xī ní yà 阿比西尼亞Ā bǐ xī ní yà Guān huà 阿比西尼亚官话Ā bǐ xī ní yà Guān huà 阿比西尼亞官話Ā bǐ xī ní yà rén 阿比西尼亚人Ā bǐ xī ní yà rén 阿比西尼亞人Ā bō luó jì huà 阿波罗计划Ā bō luó jì huà 阿波羅計劃ā dà 阿大ā ěr bā ní yà 阿尔巴尼亚ā ěr bā ní yà 阿爾巴尼亞Ā ěr bā ní yà rén 阿尔巴尼亚人Ā ěr bā ní yà rén 阿爾巴尼亞人ā ěr jí lì yà 阿尔及利亚ā ěr jí lì yà 阿爾及利亞Ā ěr jí lì yà rén 阿尔及利亚人Ā ěr jí lì yà rén 阿爾及利亞人Ā ěr méi lǐ yà 阿尔梅里亚Ā ěr méi lǐ yà 阿爾梅里亞Ā ěr sà sī 阿尔萨斯Ā ěr sà sī 阿爾薩斯Ā hè dì sà lǐ 阿赫蒂萨里Ā hè dì sà lǐ 阿赫蒂薩里Ā hēng Gōng yè Dà xué 阿亨工业大学Ā hēng Gōng yè Dà xué 阿亨工業大學Ā hēng Kē jì Dà xué 阿亨科技大学Ā hēng Kē jì Dà xué 阿亨科技大學Ā huà tián 阿华田Ā huà tián 阿華田Ā kǎ dí yà 阿卡迪亚Ā kǎ dí yà 阿卡迪亞Ā kǎ dí yà Dà xué 阿卡迪亚大学Ā kǎ dí yà Dà xué 阿卡迪亞大學Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈萨克族自治县Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈薩克族自治縣Ā kěn sè Dà xué 阿肯色大学Ā kěn sè Dà xué 阿肯色大學Ā kuí nà 阿奎納Ā kuí nà 阿奎纳Ā lā bó Lián hé Dà gōng guó 阿拉伯联合大公国Ā lā bó Lián hé Dà gōng guó 阿拉伯聯合大公國Ā lā sī jiā Dà xué 阿拉斯加大学Ā lā sī jiā Dà xué 阿拉斯加大學Ā lì yà nà 阿丽亚娜Ā lì yà nà 阿麗亞娜Ā lǔ nà qià ěr bāng 阿魯納恰爾邦Ā lǔ nà qià ěr bāng 阿鲁纳恰尔邦Ā měi ní yà 阿美尼亚Ā měi ní yà 阿美尼亞Ā mǐ nà dá bù 阿米納達布Ā mǐ nà dá bù 阿米纳达布ā mó ní yà 阿摩尼亚ā mó ní yà 阿摩尼亞ā mó ní yà shuǐ 阿摩尼亚水ā mó ní yà shuǐ 阿摩尼亞水Ā pí yà 阿皮亚Ā pí yà 阿皮亞Ā sà dé 阿萨德Ā sà dé 阿薩德Ā sà mǔ 阿萨姆Ā sà mǔ 阿薩姆Ā sēn nà 阿森納Ā sēn nà 阿森纳Ā shǐ nà Gǔ duō lù 阿史那骨咄祿Ā shǐ nà Gǔ duō lù 阿史那骨咄禄Ā sī tǎ nà 阿斯塔納Ā sī tǎ nà 阿斯塔纳Ā sī tú lǐ yà sī 阿斯图里亚斯Ā sī tú lǐ yà sī 阿斯圖里亞斯Ā sī wàng gāo bà 阿斯旺高坝Ā sī wàng gāo bà 阿斯旺高壩ā tuō pǐn huà 阿拖品化ā yà tú lā 阿亚图拉ā yà tú lā 阿亞圖拉dà ā yí 大阿姨Dà xī bì ā 大西庇阿Nà dé Ā lǐ 納德阿里Nà dé Ā lǐ 纳德阿里Tuō mǎ sī · Ā kuí nà 托馬斯阿奎納Tuō mǎ sī · Ā kuí nà 托马斯阿奎纳Wú xià ā Méng 吳下阿蒙Wú xià ā Méng 吴下阿蒙Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿馬利亞Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿马利亚Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亚西尔阿拉法特Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亞西爾阿拉法特

ē

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đống, gò
2. nương tựa
3. a dua theo
4. cái cột
5. từ chỉ sự thân mật

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nương tựa. § Ghi chú: Ngày xưa dùng đặt tên quan lấy ý rằng cái người ấy có thể nương tựa được. ◎Như: “a hành” 阿衡 chức đại quan chấp chánh thời xưa, “a bảo” 阿保 cận thần.
2. (Động) Hùa theo. ◎Như: “a du” 阿諛 du nịnh, “a tư sở hiếu” 阿私所好 dua theo cái mình thích riêng.
3. (Động) Bênh vực, thiên tư.
4. (Tính) (1) Tiếng đặt trước tên gọi hoặc từ quan hệ thân thuộc (cha, mẹ, anh...) để diễn tả ý thân mật. ◎Như: “a bà” 阿婆 bà ơi, “a Vương” 阿王 em Vương ơi. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Sanh phụ a thùy?” 甥婦阿誰 (Anh Ninh 嬰寧) Vợ cháu tên gì? (2) Đặt trước tên tự. ◎Như: Đời Hán, tiểu tự của Tào Tháo 曹操 là “A Man” 阿瞞.
5. (Danh) Cái đống lớn, cái gò to. ◇Tư Mã Tương Như 司馬相如: “Cốt hồ hỗn lưu, thuận a nhi hạ” 汩乎混流, 順阿而下 (Thượng lâm phú 上林賦).
6. (Danh) Phiếm chỉ núi. ◇Vương Bột 王勃: “Phỏng phong cảnh ư sùng a” 訪風景於崇阿 (Thu nhật đăng Hồng Phủ Đằng Vương Các tiễn biệt tự 秋日登洪府滕王閣餞別序) Ngắm phong cảnh ở núi cao.
7. (Danh) Dốc núi, sơn pha. ◇Vương An Thạch 王安石: “Trắc tắc tại nghiễn, Hoặc giáng ư a” 陟則在巘, 或降于阿 (Kì đạo quang cập an đại sư 示道光及安大師).
8. (Danh) Chân núi.
9. (Danh) Bờ nước. ◇Mục Thiên Tử truyện 穆天子傳: “Bính Ngọ, thiên tử ẩm ư Hà thủy chi a” 丙午, 天子飲于河水之阿 (Quyển nhất 卷一).
10. (Danh) Bên cạnh. ◇Vương An Thạch 王安石: “Phác phác yên lam nhiễu tứ a, Vật hoa chung hận vị năng đa” 撲撲煙嵐繞四阿, 物華終恨未能多 (Nam giản lâu 南澗樓).
11. (Danh) Chỗ quanh co, uốn khúc, góc hõm (núi, sông, v.v.). ◇Cổ thi 古詩: “Nhiễm nhiễm cô sanh trúc, Kết căn Thái San a” 冉冉孤生竹, 結根泰山阿 (Nhiễm nhiễm cô sanh trúc 冉冉孤生竹) Phất phơ trúc non lẻ loi, Mọc rễ chỗ quanh co trên núi Thái Sơn.
12. (Danh) Cột nhà, cột trụ. ◇Nghi lễ 儀禮: “Tân thăng tây giai, đương a, đông diện trí mệnh” 賓升西階, 當阿, 東面致命 (Sĩ hôn lễ 士昏禮).
13. (Danh) Hiên nhà, mái nhà. ◇Chu Lễ 周禮: “Đường sùng tam xích, tứ a trùng ốc” 堂崇三尺, 四阿重屋 (Đông quan khảo công kí 冬官考工記, Tượng nhân 匠人) Nhà cao ba thước, bốn tầng mái hiên.
14. (Danh) Một thư lụa mịn nhẹ thời xưa. ◇Sở từ 楚辭: “Nhược a phất bích, la trù trướng ta” 蒻阿拂壁, 羅幬張些 (Chiêu hồn 招魂).
15. (Danh) Tên đất. Tức là huyện “Đông A” 東阿, tỉnh Sơn Đông ngày nay.
16. (Danh) Họ “A”.
17. Một âm là “á”. (Trợ) Dùng làm lời giáo đầu. ◎Như: ta nói “a, à”.
18. (Thán) Biểu thị phản vấn, kinh ngạc.

Từ điển Trung-Anh

flatter

Từ ghép 33

ě

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nương tựa. § Ghi chú: Ngày xưa dùng đặt tên quan lấy ý rằng cái người ấy có thể nương tựa được. ◎Như: “a hành” 阿衡 chức đại quan chấp chánh thời xưa, “a bảo” 阿保 cận thần.
2. (Động) Hùa theo. ◎Như: “a du” 阿諛 du nịnh, “a tư sở hiếu” 阿私所好 dua theo cái mình thích riêng.
3. (Động) Bênh vực, thiên tư.
4. (Tính) (1) Tiếng đặt trước tên gọi hoặc từ quan hệ thân thuộc (cha, mẹ, anh...) để diễn tả ý thân mật. ◎Như: “a bà” 阿婆 bà ơi, “a Vương” 阿王 em Vương ơi. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Sanh phụ a thùy?” 甥婦阿誰 (Anh Ninh 嬰寧) Vợ cháu tên gì? (2) Đặt trước tên tự. ◎Như: Đời Hán, tiểu tự của Tào Tháo 曹操 là “A Man” 阿瞞.
5. (Danh) Cái đống lớn, cái gò to. ◇Tư Mã Tương Như 司馬相如: “Cốt hồ hỗn lưu, thuận a nhi hạ” 汩乎混流, 順阿而下 (Thượng lâm phú 上林賦).
6. (Danh) Phiếm chỉ núi. ◇Vương Bột 王勃: “Phỏng phong cảnh ư sùng a” 訪風景於崇阿 (Thu nhật đăng Hồng Phủ Đằng Vương Các tiễn biệt tự 秋日登洪府滕王閣餞別序) Ngắm phong cảnh ở núi cao.
7. (Danh) Dốc núi, sơn pha. ◇Vương An Thạch 王安石: “Trắc tắc tại nghiễn, Hoặc giáng ư a” 陟則在巘, 或降于阿 (Kì đạo quang cập an đại sư 示道光及安大師).
8. (Danh) Chân núi.
9. (Danh) Bờ nước. ◇Mục Thiên Tử truyện 穆天子傳: “Bính Ngọ, thiên tử ẩm ư Hà thủy chi a” 丙午, 天子飲于河水之阿 (Quyển nhất 卷一).
10. (Danh) Bên cạnh. ◇Vương An Thạch 王安石: “Phác phác yên lam nhiễu tứ a, Vật hoa chung hận vị năng đa” 撲撲煙嵐繞四阿, 物華終恨未能多 (Nam giản lâu 南澗樓).
11. (Danh) Chỗ quanh co, uốn khúc, góc hõm (núi, sông, v.v.). ◇Cổ thi 古詩: “Nhiễm nhiễm cô sanh trúc, Kết căn Thái San a” 冉冉孤生竹, 結根泰山阿 (Nhiễm nhiễm cô sanh trúc 冉冉孤生竹) Phất phơ trúc non lẻ loi, Mọc rễ chỗ quanh co trên núi Thái Sơn.
12. (Danh) Cột nhà, cột trụ. ◇Nghi lễ 儀禮: “Tân thăng tây giai, đương a, đông diện trí mệnh” 賓升西階, 當阿, 東面致命 (Sĩ hôn lễ 士昏禮).
13. (Danh) Hiên nhà, mái nhà. ◇Chu Lễ 周禮: “Đường sùng tam xích, tứ a trùng ốc” 堂崇三尺, 四阿重屋 (Đông quan khảo công kí 冬官考工記, Tượng nhân 匠人) Nhà cao ba thước, bốn tầng mái hiên.
14. (Danh) Một thư lụa mịn nhẹ thời xưa. ◇Sở từ 楚辭: “Nhược a phất bích, la trù trướng ta” 蒻阿拂壁, 羅幬張些 (Chiêu hồn 招魂).
15. (Danh) Tên đất. Tức là huyện “Đông A” 東阿, tỉnh Sơn Đông ngày nay.
16. (Danh) Họ “A”.
17. Một âm là “á”. (Trợ) Dùng làm lời giáo đầu. ◎Như: ta nói “a, à”.
18. (Thán) Biểu thị phản vấn, kinh ngạc.

Từ ghép 5