Có 1 kết quả:

Ā dān

1/1

Ā dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Adam (name)
(2) Aden, capital of Yemen