Có 1 kết quả:

Ā fú luò dí tè

1/1

Ā fú luò dí tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Aphrodite, Greek goddess of love
(2) Venus