Có 1 kết quả:

Ā fán dá

1/1

Ā fán dá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Avatar (movie)