Có 1 kết quả:

Ā mǔ sī tè lǎng

1/1

Ā mǔ sī tè lǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Armstrong