Có 1 kết quả:

Ā ěr bā ní yà rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

Albanian (person)