Có 1 kết quả:

ā ní lín

1/1

ā ní lín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(chemistry) aniline (loanword)