Có 1 kết quả:

Ā bā

1/1

Ā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Aba, southeast Nigerian city
(2) Aba, the Lisu 傈僳 word for grandfather