Có 1 kết quả:

Ā bā sī

1/1

Ā bā sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Abbas (name)
(2) Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005