Có 1 kết quả:

Ē mí tuó Fó

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Amitabha Buddha
(2) the Buddha of the Western paradise
(3) may the lord Buddha preserve us!
(4) merciful Buddha!