Có 1 kết quả:

ā mí tuó

1/1

ā mí tuó

phồn thể

Từ điển phổ thông

đức Phật A-di-đà (Amitabha)

Một số bài thơ có sử dụng