Có 1 kết quả:

Ā lā bó shù zì ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Arabic numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9