Có 1 kết quả:

Ā lā bó huí xiāng

1/1

Ā lā bó huí xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 孜然[zi1 ran2], cumin