Có 1 kết quả:

Ā lā shàn

1/1

Ā lā shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Alxa league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia