Có 1 kết quả:

Ā lā shàn Yòu qí

1/1

Ā lā shàn Yòu qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Alxa Right Banner, Mongolian Alshaa Baruun khoshuu, in Alxa League 阿拉善盟[A1 la1 shan4 Meng2], Inner Mongolia (formerly in Gansu 1969-1979)