Có 1 kết quả:

Ā lā shàn Méng

1/1

Ā lā shàn Méng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Alxa League, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia