Có 1 kết quả:

Ā lā gān shān mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

Arakan Yoma, mountain range in western Myanmar (Burma)