Có 1 kết quả:

Ā lā sī jiā xuě qiāo quǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Alaskan malamute