Có 1 kết quả:

Ā bá sī Wáng cháo

1/1

Ā bá sī Wáng cháo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Abbasid Empire (750-1258), successor of the Umayyad caliphate