Có 1 kết quả:

ā mó ní yà shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ammonia solution