Có 1 kết quả:

ā mó ní yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

ammonia (loanword)